Zásady ochrany osobních údajů

Kdo údaje zpracovává?

Asociace českých filmových klubů, z. s., spolek se sídlem Stonky 860 686 01 Uherské Hradiště zapsaný ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 433, Krajský soud v Brně (IČ 61387550) je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako provozovatel internetového obchodu na webové adrese acfk.cz správcem osobních údajů. Asociace českých filmových klubů sbírá, uchovává a dále využívá osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Asociace českých filmových klubů, z. s. může pověřit zpracováním osobních údajů i třetí osobu (zpracovatele) k jasně danému účelu a za jasně daných podmínek. K informacím obsahujícím Vaše osobní údaje mají přístup pouze oprávněné osoby, které prošly příslušným školením a které jsou povinny dodržovat zákonem stanovené povinnosti a postupy. Vaše data související s nákupem jsou zpracovávány dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“). Asociace českých filmových klubů jako správce osobních údajů podle GDPR (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Proč potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje

 • Pro zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Námi a Vaší osobou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 • V rámci plnění našich zákonných povinností jako správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). (zejména daňové a účetní povinnosti).
 • K ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Námi a Vaší osobou, plnění zákonných povinností, které nám ze smluvního vztahu mezi námi a Vaší ctěnou osobou jako zákazníkem vyplývají, včetně případných reklamačních řízení, ochrana našich majetkových zájmů pro případné soudní spory.
 • K marketingovým účelům, abychom co nejlépe přizpůsobili nabídku svých produktů a služeb.
 • pro obchodní sdělení ohledně zajímavých novinek, které připravujeme, když pro tento účel je nutný jednoznačný Váš informovaný souhlas, který se uděluje samostatně a v těchto podmínkách není řešen

Jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme

S ohledem na výše uvedené zpracováváme adresní a identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a údaje umožňující kontakt s Vámi , dále jen „osobní údaje“. Jedná se tak zejména o údaje, které nám předáte při registraci nebo využíváním našich služeb:

– Email
– Heslo
– Jméno a příjmení  
– Kontaktní / doručovací adresa 
– Profilové informace jako je věk, pohlaví
– Telefonní číslo
– Platební údaje, které uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb.)
– Další údaje dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři)
– IP adresa 
– IČ, DIČ 
– soubory cookies a případně jiné on-line identifikátory

Jakým kategoriím příjemců osobních údajů údaje případně předáváme

Bezpečnost Vašich dat je pro nás důležitá. Všichni naši partneři jsou proto vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:
– osoby zajišťující pro nás účetní služby
– osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti webu
– osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které využíváme
– osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů
– poskytovatelé platebních bran a poskytovatelé platebních karet
– poskytovatelé přepravních služeb
– poskytovatelé technických řešení umožňující jednoduché dodání Vaší objednávky a notifikaci o dodání objednávky
– provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu
Za určitých podmínek jsme pak povinni v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy předat některé Vaše osobní údaje například policii a jiným orgánům veřejné správy. 

Jakým způsobem zpracování a ochranu osobních údajů provádíme

Zpracování osobních údajů provádíme my v roli správce. Zpracování je prováděno v našem sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem (např. naší účetní). Ke zpracování údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky na základě elektronické evidence, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali nejpřísnější technickoorganizační opatření k zajištění ochrany Vašich osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Pokud subjekt údajů tedy Vy neposkytnete své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s námi jako správcem a/nebo Vám není možné poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či nějakého produktu.

Žádáme Vás, abyste uváděli pouze své pravdivé a přesné osobní údaje.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako subjektem údajů, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

V případě uzavření smlouvy dle našich Obchodních podmínek budou Vaše osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi námi a Vámi, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů nás jako správce.

Za účelem plnění naší zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi správcem a subjektem údajů.

Po uplynutí výše uvedené lhůty spolehlivě Vaše osobní údaje zlikvidujeme.

Jaká jsou vaše práva

Máte právo:

 • Být informován o zpracování svých osobních údajů (což tímto činíme)
  • Jste oprávněn od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
  • Pokud hodláme dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytneme Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.
 • Požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
  • Jste oprávněni od nás požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Dále máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Na opravu poskytnutých osobních údajů
  • Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Tyto práva lze uplatnit po přihlášení do účtu na naší adrese https://acfk.cz/, případně nám pište své požadavky na e-mail podpora@acfk.cz

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že my nebo zpracovatel (naše paní účetní) provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • Požádat nás o vysvětlení, a to e-mailem na adresu podpora@acfk.cz
 • Vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu podpora@acfk.cz, abychom zajistili odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav.
 • Nevyhovíme-li Vaší žádosti, máte právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Znění obchodních podmínek včetně informace o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Vás informuje e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto obchodní podmínky včetně informace o zpracování osobních údajů, které jsou veřejně přístupné, a najdete je na našich internetových stránkách, nabývají účinnosti dne 1. 12. 2021.

Zásady používání souborů cookie

Tyto zásady vysvětlují, co jsou cookies, jaké druhy využíváme, jaké informace s jejich pomocí sbíráme, jak s nimi nakládáme a jak je možné cookies nastavit.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat nebo změnit.
Váš souhlas se týká pouze domény: acfk.cz

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči, což umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro vás může být snazší a webové stránky užitečnější.

Účel a využití souborů cookies

Cookies umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky webových stránek a uložit si o nich konkrétní údaje. V praxi se to projevuje například tak, že máte předvyplněné přihlašovací jméno ve formuláři, prohlížeč si jej totiž pamatuje z vaší minulé návštěvy. Cookies také umožňují přizpůsobit obsah webových stránek podle preferencí uživatele. Umožňují také sestavit anonymní, souhrnné statistiky, které ukazují, jak uživatelé používají naše webové stránky, které pomáhá zlepšovat rozsah informací a jejich zobrazení, ale bez identifikace uživatele. Abychom vám mohli nabízet ten nejlepší obsah, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran a zároveň při sběru využíváme anonymizace. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají – ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb. V současnosti se jedná se o tyto služby: Google, US – analýza chování na webu.

Jaké typy cookies využíváme?

Vyžadované: Některé cookies jsou nezbytné k zajištění správné funkčnosti webových stránek a správné zobrazení jejich obsahu. Umožňují používat základní funkce, jako je přihlášení registrovaného uživatele nebo předvyplnění formulářů a zapamatování preferencí. Bez těchto cookies nemůžeme zaručit plnou funkčnost našich webových stránek.

Analytické: Tyto cookies obsahují informace o počtu návtěvníků webu, počtu jedinečných zobrazení, které stránky a odkud byly navštíveny apod. Analytické cookies nám umožňují sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily.

Marketingové: Marketingové cookies slouží k tomu, aby návštěvníkům stránek nabídly relevantní reklamní a marketingové kampaně. Slouží například k přizpůsobení reklamy.

Funkční: Funkční cookies si pamatují vaši volbu za účelem zlepšení vašeho komfortu při používání webových stránek.

Výkonnostní: Výkonnostní cookies nám pomáhají porozumět nákupnímu chování našich návštěvníků. To nám umožňuje neustále vylepšovat naše stránky, aby pro vás bylo jejich využívání co nejsnazší a nejpříjemnější.

Ostatní: Ostatní cookies, které zatím nebyly zařazeny do žádné konkrétní kategorie.

Cookies využívané na našich webových stránkách:

CookiePopis
_fbpThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
_gaThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gat_gtag_UA_12963328_4Set by Google to distinguish users.
_gidInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
CNo description
COMPASSNo description
CONSENTYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the “Advertisement” category .
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.
elementorThis cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.
frFacebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
NIDNID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads.
SUsed by Yahoo to provide ads, content or analytics.
test_cookieThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user’s browser supports cookies.
uidThis is a Google UserID cookie that tracks users across various website segments.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
VISITOR_INFO1_LIVEA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt.innertube::nextIdThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requestsThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.

Jak lze změnit nastavení cookies?

Klikněte v zápatí webu na “Cookie Policy”. Následně se zobrazí lišta s nastavením, kde lze vše upravit.

Kromě toho je také možné využít různých metod k blokování a mazání cookies prostřednictvím webového prohlížeče – v prohlížeči si můžete změnit daná nastavení k blokování a mazání cookies. Více informací o tomto tématu naleznete na wikipedia.org nebo www.allaboutcookies.org.

Zásady používání souborů cookie nabývají účinnosti dne 1. 12. 2021. Asociace českých filmových klubů, z. s. je oprávněna v případě potřeby tyto Zásady používání souborů cookie aktualizovat. Při prohlížení webových stránek se proto informujte o aktuálním znění těchto podmínek. Nové znění je účinné zveřejněním. To je vždy zobrazeno na našich internetových stránkách a je tak umožněna jeho archivace a reprodukce.

Logs

Během návštěvy webových stránek jsou automaticky ukládány některé informace o užívání webových stránek. Jedná se o IP adresu návštěvníka, která upřesňuje geografickou lokaci, a dále verzi prohlížeče a konkrétních navštívených stránkách. Informace o aktivitě z každé IP adresy nám pomáhají zabezpečit a ochránit webové stránky a informace zde obsažené. Pokud máte problém s přístupem na naše webové stránky, kontaktujte nás na mailové adrese podpora@acfk.cz.

Kdo jsme
Asociace českých filmových klubů, z. s.
je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku,
spisová značka L 433, Krajský soud v Brně

Asociace českých filmových klubů, z. s.
Stonky 860, Uherské Hradiště 68601
IČ 61387550 / DIČ CZ61387550
+420 572 501 989
info@acfk.cz

Účely zpracování
Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
• zajištění bezpečnosti webových stránek
• cílená nabídka našeho zboží a služeb
• marketingové akce

Rozsah zpracovávaných údajů
Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.
• IP adresa, E-mail, Jméno a příjmení, Historie procházení webu, Historie aktivit v e-mailových kampaních
Abychom vám mohli nabízet ten nejlepší obsah přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají – ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb. Jedná se o tyto služby:
• Google (US) – Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords
• Smartemailing (CZ) – E-mail marketing

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování. Vaši e-mailovou adresu si uchováme po dobu existence Asociace českých filmových klubů. Z newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit pomocí tlačítka na konci každého zaslaného e-mailu. Pokud si přejete udělat jakoukoliv úpravu (editace, smazání, výpis aktivity, apod.), napište nám e-mail na info@acfk.cz.

IP adresa
Sledování IP adres nám pomáhá v zajištění bezpečnosti webových stránek. Sledování vaší IP adresy se můžete vyhnout např. použitím Virtual Private Network (VPN).

Co je to soubor cookie?
Tento web používá soubory cookie. Soubor cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který uložíme do vašeho počítače. Podle těchto souborů cookie vás dokážeme odlišit od ostatních uživatelů webu a přizpůsobit činnost našich webových stránek tak, aby se vám web lépe procházel. Současně ho tak můžeme vylepšovat. V našich zásadách používání souborů cookie najdete úplné informace o typech souborů cookie, které používáme, a účelech jejich použití. Pokud budete tento web dále používat, vyjadřujete tím s používáním souborů cookie souhlas.
Soubory cookie mohou mít řadu využití. Soubory cookie můžete prostřednictvím internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetích stran zablokovat nebo odebrat. Pokud to ale uděláte, může u některých webových stránek docházet k potížím. Pokud budete web dále používat, vyjadřujete tím souhlas s používáním souborů cookie.

K čemu cookies na webu slouží?
Soubory cookie mají řadu různých úkolů. Zde je několik příkladů:
• Mohou obsahovat vaše preference. Některé činnosti lze pak snadněji provádět.
• Mohou shromažďovat anonymní informace o využívání. Tyto informace používáme k tomu, abychom vám mohli nabízet stále lepší služby.
• V těchto souborech se mohou ukládat informace o tom, že jste navštívili naše webové stránky, a zadavatelé online inzerce tyto informace mohou použít k tomu, aby vám svoje sdělení ušili na míru – třeba tak, že vám zveřejní reklamu na web jiné firmy, která propaguje naše produkty.
• Soubory cookie můžete kdykoli zablokovat nebo odebrat, ale pokud to uděláte, budou uložené informace trvale vymazány.

Cookies používané na tomto webu
Na našem webu používáme následující kategorie souborů cookie:
1. Soubory cookie související s návštěvností
Tyto soubory cookie shromažďují informace týkající se toho, jakým způsobem návštěvníci web využívají. Pokud dojde k nějakým chybám, pomohou nám je pochopit, a umožňují nám také vyzkoušet nové funkce. Neshromažďujeme informace, které by mohly návštěvníky přímo identifikovat. Údaje jsou souhrnné a anonymní. Tyto informace používáme ke zlepšení funkčnosti webu.
2. Soubory cookie zajišťující cílení nebo inzerci
Tyto soubory cookie zaznamenávají vaše návštěvy na webu, dále pak stránky, které jste navštívili, a odkazy, na které jste přešli. Tyto informace využijeme k tomu, aby naše webové stránky a na nich zobrazované reklamy byly provázanější s tím, co vás zajímá. Za tímto účelem můžeme dané informace také sdílet s třetími stranami. Slouží také ke sledování úspěšnosti reklamních kampaní. Upozorňujeme, že soubory cookie mohou používat i třetí strany (jako jsou třeba reklamní sítě nebo poskytovatelé externích služeb, například analýz webových přenosů). Nad těmito soubory cookie nemáme žádnou kontrolu. Lze předpokládat, že tyto soubory cookie budou patřit mezi soubory cookie související s návštěvností nebo cílením.

Profilování a automatizované zpracování
Na našich stránkách ani v kampaních nepoužíváme profilování ani automatizované zpracování vašich osobních údajů.